Bindweefsel.be respecteert jouw privacy

Jouw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij willen dat je je goed voelt bij het bezoeken van onze website en het gebruiken van onze internetdiensten. Wij leggen er ons op toe de privacy van diegene die onze website bezoeken en onze internetdiensten gebruiken te vrijwaren. Deze privacy policy beheerst de door ons beheerde Belgische website en legt uit op welke wijze wij op onze website persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gegevens beschermen, en de jouw beschikbare keuzes wat betreft het gebruik van dergelijke informatie. Deze website richt zich tot personen die 18 jaar of ouder zijn en enkel door deze groep mensen te worden gebruikt. Wij kunnen deze privacy policy wijzigen. Wij zullen elke wijziging aan deze privacy policy hier melden, zodat je steeds weet welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, en of we deze gegevens aan iemand zullen meedelen. Door onze website en onze producten, aanbiedingen, hulpmiddelen of -bronnen die we op onze website verstrekken (tezamen onze “internetdiensten”) te gebruiken, stem je in met de bepalingen van deze privacy policy.

Gelieve te noteren dat deze privacy policy enkel van toepassing is op gegevens die op onze website en binnen de verening worden verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die je prijsgeeft aan het publiek domein, of voor de privacy praktijken van websites die eigendom van derden zijn of door deze laatsten worden beheerd.

WELKE GEGEVENS WORDEN ER OP ONZE WEBSITE OVER MIJ VERZAMELD?
Wij verzamelen twee soorten gegevens: persoonsgebonden gegevens en niet-persoonsgebonden gegevens.

Persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waardoor je wordt geïdentificeerd of die gebruikt kunnen worden om je te identificeren of te contacteren. Dergelijke persoonsgebonden gegevens kunnen jouw naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum zijn. Wij kunnen persoonsgebonden gegevens vragen wanneer je op onze website inschrijft of op onze internetdiensten inschrijft, of in verband met internetdiensten die we soms op onze website aanbieden. In al deze gevallen zullen wij slechts persoonsgebonden gegevens verzamelen indien je ons deze vrijwillig mededeelt. Behoudens jouw toestemming zullen wij jouw persoonsgebonden gegevens niet verkopen, mededelen, in licentie geven, ruilen of verhuren anders dan in deze privacy policy wordt bepaald.

Je bent niet verplicht ons persoonsgebonden gegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. Het is nochtans mogelijk dat indien je kiest de gevraagde gegevens niet te verstrekken, je niet alle delen van onze website zal kunnen bezoeken of al onze internetdiensten zal kunnen gebruiken. Wij streven er wel naar zoveel mogelijk informatie zonder login ter beschikking te stellen.

Niet-persoonsgebonden gegevens
Niet-persoonsgebonden gegevens kunnen browsertypes, en andere anonieme statistische gegevens zijn die het gebruik van onze website betreffen. Niet-persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om ons te helpen begrijpen wie onze website gebruikt en deze website in het algemeen en onze internetdiensten in het bijzonder te verbeteren.

Gegevens van andere bronnen
Wij kunnen de gegevens die we verzamelen aanvullen met gegevens die we verzamelen van andere bronnen teneinde ons te helpen in de beoordeling en de verbetering van onze website en internetdiensten, jouw voorkeuren te bepalen zodat we onze website en internetdiensten aan jouw noden kunnen aanpassen.

WIE BEHEERT DEZE WEBSITE EN WAAR BEVINDEN ZICH ONZE SERVERS?
Deze website wordt beheerd door de Vlaamse verening voor Erfelijke Bindweefselaandoening vzw (bindweefsel.be) , met maatschappelijke zetel te België, Heerbaan 71, 3582 Koersel. Wanneer je ons persoonsgebonden gegevens verstrekt, stem je in met de uitvoer van uw persoonsgebonden gegevens en met de opslag en verwerking op onze servers, waar deze ook gelegen mogen zijn.

WAAR EN WANNEER WORDEN GEGEVENS VERZAMELD (MET INBEGRIP VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES EN ACTION TAGS)?
Wij kunnen gegevens verzamelen (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) op verschillende wijzen en op verschillende plaatsen en tijdstippen op onze website, email, persoonlijk, zoals wanneer je op één van onze huidige internetdiensten inschrijft, of in verband met internetdiensten die we soms op onze website aanbieden. Wat volgt is een beschrijving van de plaatsen en/of wijzen waarop we voornamelijk gegevens betreffende jou verzamelen.

Cookies en action tags
Wij verzamelen eveneens op passieve wijze niet-persoonsgebonden gegevens door het gebruik van cookies en action tags.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst teneinde je browser te identificeren, evenals de activiteiten van jouw computer op onze website en andere websites. Cookies worden gebruikt teneinde jouw ervaring op onze website te personaliseren (zoals door het dynamisch genereren van op u gerichte informatie op onze webpagina’s), om je te helpen bij het gebruik van onze internetdiensten (zoals het winnen van tijd door niet steeds uw naam opnieuw te moeten invoeren wanneer je onze website bezoekt), en om ons toe te laten statistisch na te gaan hoe je onze website gebruikt teneinde ons te helpen onze online aanbiedingen te verbeteren.

Je moet geen cookies aanvaarden op onze website. Alhoewel de meeste browsers initieel voor het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan je jouw browser instellen zodat je wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies in het algemeen te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de helpsectie op de toolbar. Hoewel je geen cookies hoeft te aanvaarden om tot onze website toegang te hebben, zullen bepaalde producten, aanbiedingen, kenmerken of gegevens van onze website (inbegrepen bepaalde internetdiensten) niet goed werken wanneer je ze niet aanvaardt, en kan je een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

Action tags, ook gekend als webbakens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn voor jou niet zichtbaar, en elk deel van onze website, inbegrepen advertenties of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. Wij kunnen soms beroep op verschillende derden doen teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website en onze advertenties op andere websites.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waardevolle gegevens verzamelen voor de verbetering van onze website en onze internetdiensten.

Internetproducten
Wij verzamelen gegevens, waarvan bepaalde persoonsgebonden gegevens, die je ons vrijwillig verstrekt wanneer je bepaalde van onze internetdiensten (gratis beschikbaar) gebruikt. Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die je vrijwillig verstrekt door antwoorden op bijzondere internetdiensten zoals onderzoeken, vragenlijsten, wedstrijden e.d.m. Wij verzamelen deze informatie teneinde jouw internetervaring te kunnen verbeteren.

Log Files
Wij verzamelen eveneens niet-persoonsgebonden gegevens middels onze Internet Log Files, die gegevens zoals browser types, domeinnamen en andere anonieme statistische data betreffende het gebruik van onze website verzamelen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ter analyse van trends, ter beheer van de website, ter overzicht van het gebruik van de website en ter verzameling van algemene demografische gegevens. Wij kunnen deze gegevens met persoonsgebonden gegevens verbinden voor deze en andere doeleinden, zoals het personaliseren van uw bezoek aan onze website en het evalueren van onze internetdiensten in het algemeen.

VERZAMELT ONZE WEBSITE GEGEVENS VAN KINDEREN?
Wij wensen de privacy van kinderen te beschermen. Onze website is niet ontworpen voor of gericht aan kinderen. Onze website richt zich tot personen die 18 jaar en ouder zijn, en is enkel bedoeld voor gebruik door dergelijke personen. Wij verzamelen geen persoonsgebonden gegevens van enige persoon waarvan wij weten dat hij onder 18 jaar is. Wij dringen er bij alle ouders en voogden op aan dat zij deelnemen in de verkenning door hun kinderen van het internet, en hun kinderen aan te leren hun persoonsgegevens te beschermen terwijl zij online zijn.

WAT DOET ONZE VERENIGING MET DE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD?
Wij gebruiken de gegevens die worden verzameld om te begrijpen wie onze website gebruikt en hoe zij wordt gebruikt, teneinde jouw online ervaring te personaliseren, om onze ledenbestand jaarlijks bij te houden. Om nieuwsbrieven te versturen, Wanneer je inschrijft op één van onze internetdiensten, kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je een welkomst e-mail toe te sturen waarin jouw gebruikersnaam en wachtwoord wordt bevestigd. Wij kunnen je elektronische nieuwsbrieven toesturen, je contacteren betreffende diensten, informatie en nieuws dat jouw interesse kan opwekken, en aan jou gerichte feedback verschaffen. Wanneer je deze mededelingen niet langer wenst te ontvangen, zullen wij jou de mogelijkheid geven jouw voorkeuren te wijzigen. Indien je jezelf aan ons bekend maakt door het toezenden van een e-mail met vragen of opmerkingen, kunnen wij jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) gebruiken om op jouw vragen of opmerkingen te antwoorden, en wij kunnen jouw vragen of opmerkingen opslaan voor verder nazicht. Wij kunnen de verzamelde gegevens eveneens gebruiken om jou belangrijke dienstmededelingen en updates betreffende onze webstek en internetdiensten toe te sturen.

Wij kunnen de op onze webstek verzamelde gegevens eveneens gebruiken om een statistische analyse van gebruikersgedrag uit te voeren of om onze internetdiensten te evalueren en te verbeteren. Wij kunnen bepaalde van deze gegevens voor interne doeleinden aan persoonsgebonden gegevens verbinden.

WANNEER DELEN WIJ GEGEVENS AAN DERDEN MEE?
De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten en publicaties van onze vereniging, De Vlaamse Pijnliga vzw en Samana vzw.  Ze worden in geen geval aan derden meegedeeld.  Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen.  Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen.  Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden.  Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.   
Onze drukker ontvangt bij elke drukwerk een ledenlijst welke wordt vernietigd nadat het drukwerk is verzonden. 

Wetten en andere rechten
Wij kunnen jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) eveneens mededelen als we te goeder trouw geloven dat we daartoe verplicht zijn teneinde te handelen overeenkomstig een wet, regel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, gerechtelijk of ander bevel of elk ander geldig wettelijk instrument. Wij kunnen jouw persoonsgebonden gegevens in bijzondere omstandigheden mededelen wanneer wij menen dat de mededeling van deze informatie nodig is om in rechte te ageren tegen iemand die op onze Gebruiksvoorwaarden inbreuk maakt, of om de veiligheid van onze gebruikers, onze website of het publiek te beschermen.

IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING WANNEER IK DOORKLIK NAAR ANDERE WEBSITES?
Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn of niet worden beheerd door Samana vzw. Wij zullen trachten, jou door het openen van een nieuwe browser of op een andere wijze duidelijk te maken wanneer u onze website verlaat. Je dient er je nochtans van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van dergelijke websites. Wij moedigen jou aan op te merken wanneer onze website koppelt naar andere websites en de privacy policies of statements van elke website te lezen. Deze privacy policy heeft enkel betrekking op de op onze website verzamelde gegevens.

ZIJN DE OP ONZE WEBSITE VERZAMELDE GEGEVENS VEILIG?
Wij willen dat jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) zo veilig als mogelijk blijven. Wij streven naar een veilige overdracht van jouw gegevens van uw computer naar onze servers door standaard technieken. Om de integriteit en de vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens die je ons via het Internet verstrekt op het ogenblik dat je gebruiker wordt of op één van onze internetdiensten inschrijft te vrijwaren, gebruiken wij Secured Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om dergelijke persoonsgebonden gegevens over het Internet naar onze servers te verzenden. Wij beveiligen de door jou verstrekte persoonsgebonden gegevens op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging. Alleen medewerkers die tot jouw gegevens toegang moeten hebben om hun taak of functie uit te oefenen hebben tot deze gegevens toegang. Bovendien moeten alle vrijwilligers van bindweefsel.be en medewerkers van Samana vzw de privacy policy naleven en worden zij op de hoogte gehouden van de beveiligingspraktijken. Elke werknemer die op deze privacy policy inbreuk maakt stelt zich bloot aan tuchtmaatregelen, inbegrepen ontslag.

Onverminderd de voormelde inspanningen jouw gegevens (inbegrepen persoonsgebonden gegevens) te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dien je je er bewust van te zijn dat er steeds een risico verbonden is aan het zenden van gegevens over het internet. Er bestaat ook een risico dat anderen een manier zouden kunnen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen. Dienvolgens kunnen wij, ondanks ons streven jouw gegevens te beschermen, niet de veiligheid of privacy van enige gegevens die je aan ons overmaakt verzekeren of garanderen, en je verstrekt deze dan ook op eigen risico.

WELKE KEUZES HEB IK BETREFFENDE DE VERZAMELING, MEDEDELING EN VERSPREIDING VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS?
Behoudens zoals vermeld in deze privacy policy, zullen wij persoonsgebonden gegevens enkel voor de vermelde doeleinden gebruiken of zoals wordt medegedeeld op het ogenblik dat wij dergelijke gegevens van jou vragen. Je moet intekenen en ons toestemming verlenen om jouw persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Gebruikers van onze website worden medegedeeld wanneer persoonsgebonden gegevens door derde partijen op onze website worden verzameld. Wij doen dit opdat je een geïnformeerde keuze zou kunnen maken of je deze gegevens aan een derde partij moet mededelen.

KAN IK MIJN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS AANPASSEN OF VERBETEREN?
Je kan ons altijd contacteren teneinde (1) jouw persoonsgebonden gegevens aan te passen of te verbeteren, (2) te verifiëren welke persoonsgebonden gegevens die jou betreffen we bewaren, (3) jouw voorkeuren met betrekking tot mededelingen en andere informatie die je van ons ontvangt te wijzigen, of (4) de persoonsgebonden gegevens die jou betreffen en op onze systemen worden bewaard te verwijderen. Je kan dit doen door onderstaand formulier ‘recht op inzage persoonsgegevens’ in te vullen en ons te bezorgen.

Deze aanpassingen, verbeteringen, wijzigingen en verwijderingen zullen geen effect hebben op andere gegevens die we bewaren, of gegevens die we aan derden hebben verstrekt overeenkomstig deze privacy policy vóór dergelijke aanpassing, verbetering, wijziging of verwijdering plaatsvond.

Je dient je er bewust van te zijn dat het technologisch niet mogelijk is elk gegeven dat je ons hebt verstrekt van onze systemen te verwijderen of te verifiëren. De nood om een veiligheidskopie te maken van onze systemen teneinde gegevens voor verlies te vrijwaren betekent dat een kopie van jouw persoonsgebonden gegevens kan bestaan in een niet-uitwisbare vorm die moeilijk of onmogelijk door ons kan gelokaliseerd worden. Wij beloven dat onmiddellijk na de ontvangst van uw vraag, al de persoonsgebonden gegevens die in actief gebruikte bestanden en andere gemakkelijk zoekbare media wordt bewaard zal worden aangepast, verbeterd, gewijzigd, verwijderd of bevestigd aan jou zal worden, zo snel als praktisch mogelijk is.

HOE WEET IK OF DEZE PRIVACY POLICY WERD GEWIJZIGD?
Wanneer wij beslissen deze privacy policy te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op onze website publiceren zodat je steeds weet welke gegevens wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze mededelen. Wanneer wij beslissen jouw persoonsgebonden gegevens op een significant verschillende wijze dan bepaald in deze privacy policy of dan jou werd medegedeeld op het ogenblik dat zij werden verzameld te gebruiken, zullen wij jou per e-mail op de hoogte brengen en zal je kunnen kiezen of wij jouw persoonsgebonden gegevens op deze nieuwe wijze gebruiken of niet. Wij kunnen ook insignificante wijzigingen aan deze privacy policy aanbrengen die ons gebruik van jouw persoonsgebonden gegevens niet beïnvloeden. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze privacy policy, moet je deze website niet gebruiken.

WIE CONTACTEER IK ALS IK PRIVACYVRAGEN HEB?
Als je vragen hebt betreffende onze privacy policy of vindt dat wij de voorwaarden van onze privacy policy niet naleven, danken wij om ons te contacteren op de volgende wijze:

E-mail: info@bindweefsel.be 
Per post: bindweefsel.be, Heerbaan 71, 3582 Koersel
 

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GA JE AKKOORD MET DEZE PRIVACY POLICY EN MET ONZE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACY POLICY. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE PRIVACY POLICY, MOET JE DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. JOUW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE NA DE BEKENDMAKING VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY BETEKENT DAT JE DEZE WIJZIGINGEN AANVAARDT.

Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
Jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Je kan ten allen tijde de door ons bewaarde persoongegevens over jou raadplegen, laten aanpassen of laten verwijderen. Duidt hieronder aan wat voor jou van toepassing is en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om dit in orde te brengen.